7 de juny 2017

Diagnosis Innovació Comercial 2017

Com a part del “Plan de Comercio Minostista” pel 2017, s'obre la convocatòria per a la Realització de Diagnosis d’Innovació Comercial (DIC), totalment gratuïtes per al comerciant al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic, i que estiguin donats d'alta a algun epígraf de l’IAE del  grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47) (excepte les farmàcies)

Metodologia de Treball
Personal tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç i identificarà els punts forts i febles en 7 àrees clau del negoci. Sobre la base d'aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l'establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.

Què s’analitza?
La diagnosi DIC es centra en la valoració de 7 aspectes clau en la gestió del punt de venda:
 1. Característiques generals del comerç.
 2. Entorn comercial i factors d'atractivitat i competencials.
 3. Imatge externa de l'establiment comercial.
 4. Imatge interna de l'establiment comercial.
 5. Gestió del punt de venda.
 6. Màrqueting i comunicació.
 7. Política comercial i gestió financera.

A través del DIC s'aconsegueix:
 • Una proposta de millora competitiva orientada a una gestió proactiva del comerç.
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents.
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.
 • Determinar quines estratègies d'innovació són més fàcils d'implementar en l'establiment i/o empresa.

Preu
Les DIC que es realitzin dintre d’aquest programa l’any 2017 són totalment gratuïtes per a empresaris/àries al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d'Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

Participar
Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Girona. El nombre de diagnosis es limitat i s’atendran per estricte ordre d’arribada. Podeu ampliar informació a través de la web AQUÍ.

__________________________________
24 de maig 2017

Procés selecció urgència: Borsa de Treball Vigilància de Platges

L'Ajuntament de Lloret de Mar necessita crear una borsa de treball de Vigilants de Platges, per a cobrir possibles vacants que es puguin produir.


Per prendre part en la convocatòria cal estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Tècnic Auxiliar (Cicle Formatiu de grau mig, FPI) o titulació equivalent i disposar del carnet de conduir A1. Cal tenir en compte que caldrà també posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades. Consulteu si us plau tots els requisits específics en les bases de la convocatòria.

Les persones interessades hauran de presentar instància normalitzada, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) durant els dies del 25 de maig al 2 de juny de 2017 (ambdós inclosos), juntament amb la documentació requerida que s'especifica al web de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a l'apartat d'oferta pública – procediments de selecció d'urgència de la Seu Electrònica.

Descarregueu les bases de la convocatòria AQUÍ.
______________________________________________________


19 d’abr. 2017

Nou cicle de seminaris d'Emprenedoria i Empresa

Actualització

Ja disposem de les dates del seminaris:
 • Instagram, una oportunitat per l'empresa: 04/05/2017, 15-17h.
 • Apps entorn Google, com treure profit per l'empresa: 18/05/2017, 15-17h. 
 • Màrqueting Low Cost: 15/06/2017 15-17h.
Lloc: Centre Cívic El Rieral c/ Joan Fuster i Ortells, 14, Tel. 972364406.

MÉS INFORMACIÓ


____________________________________________

La Secció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lloret de Mar programa nous tallers de formació d’Emprenedoria i Empresa. Són totalment gratuïts i oberts a qualsevol públic, tot i que preferentment estan destinats a aquelles persones que tenen una idea de negoci i/o ja establertes empresarialment.  

Al llarg del mes de maig i juny de 2017 es desenvoluparan les següents sessions:

 • Instagram, una oportunitat per l'empresa.
 • Màrqueting Low Cost.
 • Apps de l'entorn Google: com treure profit per l'empresa.

En breu esperem poder confirmar de les dates exactes dels seminaris.

_______________________________________________________________
24 de març 2017

Subvencions per a empreses de Lloret de Mar: foment a la contractació i a les activitats sector comercial i de serveis

Actualització

Una vegada finalitzat el període d'al·legacions, les bases esdevenen definitives. Es poden consultar AQUÍ.

Termini de presentació de sol·licituds: 01/09/2017 al 15/09/2017.
Lloc de presentació: mitjançant instància normalitzada a l'Oficina d'Atenció i Informació del Ciutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Lloret de Mar.

____________________________________

Convocatòries d'ajuts i subvencions

Anunci d'aprovació de les Bases per a la concessió de subvencions destinades a empreses del comerç, dels serveis i de la restauració, per a la contractació de persones en situació d'atur, i per projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2017 a Lloret de Mar. 

La Junta de Govern Local, en sessió de 17/02/2017, va prendre l'acord d'aprovar les Bases específiques per a l'atorgament de  SUBVENCIONS A EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS I DE LA RESTAURACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR, I PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR ACTIVITATS EN EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS, durant l'any 2017.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s'exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

Publicacions: BOP 44 de data 03/03/2017
El termini de presentació d'al·legacions finalitza el dia 31/03/2017.

Consulteu les bases AQUÍ 

____________________________________________________