14 de set. 2012

Cursos Català Lloret setembre 2012


Ja està obert el període d'inscripcions per als cursos de l’Oficina de Català de Lloret de Mar, setembre 2012. En aquest enllaç en podeu trobar informació detallada AQUÍL’oferta de cursos és molt variada, tant de nivells com horaris.


 • El període d'inscripció és del 12 al 25 de setembre.
 • Horari: matins de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. Tardes dimarts i dijous, de 15.30 a 18 h.
 • Inici de curs: 8/9 d'octubre de 2012.


Més informació
Oficina de Català de Lloret de Mar
Edifici de l’Antic Sindicat
Carrer Sant Pere, 36, 1r, ala esquerra
Tel. 972 36 18 34Descarregueu la informació pdf AQUÍ

4 de set. 2012

Guia Informativa nou 'Plan Prepara' (agost 2012)

En aquesta entrada podeu trobar la informació sobre el Programa de Requalificació Professional, PLAN  PREPARA del govern espanyol (antecedents, definició del pla, com es sol·licita, quantitats, requisits, documentació... ). De totes maneres us recordem i recomanem que per resoldre qualsevol dubte, assegurar-vos de les condicions del Pla i/o actualitzacions/canvis que es puguin produir FEU LA CONSULTA DIRECTAMENT al SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ, que són els encarregats de la gestió.


Guia informativa sobre el PLAN PREPARAFont imatge sepe.es


El Pla Prepara. L'ajuda de 400 €
Us presentem els requisits, documentació i incompatibilitats del procés per poder sol·licitar l'ajuda de fins a 450 euros per a aturats/des que hagin esgotat la seva prestació o subsidi per desocupació. Normativa actualitzada a la reforma de 24 d'agost de 2012.

És important  tenir en compte la data en què va esgotar la prestació per desocupació, perquè si l'últim dia d'atur o subsidi va ser abans del 16 d'agost de 2012 s'aplicarà l'anterior regulació del Prepara , a la qual pot accedir en aquest enllaç: Anterior Pla Prepara fins al 15 agost 2012 


1-ANTECEDENTS Què era el Pla Prepara? (ANTIC pla PREPARA)
El Pla Prepara va néixer el 2011 com últim recurs durant 6 mesos per a aquelles persones aturades que havien esgotat totes les prestacions i subsidis possibles. La última reforma del pla és del 24 d'agost de 2012, RDL 23/2012 amb efectes retroactius des del 16 d'agost.

Es concedia una subvenció de 2.400 o 2.700 euros per persona aturada, que es cobrava en 6 pagues de 400 o 450 euros mensuals, amb el compromís de rebre formació per poder optar a altres sortides laborals. La manca de pressupost per a cursos de formació ha fet que un molt baix % dels aturats/des aconsegueixi trobar feina gràcies al Pla.


2-Qui pot sol·licitar el NOU Pla Prepara?

Podran sol·licitar aquells aturats/des que esgotin les seves prestacions i subsidis a partir del 16 agost 2012, complint la resta de requisits (veure punt 3). Els que hagin esgotat la seva prestació abans d'aquesta data es regeixen per l'antiga regulació del Prepara.

PREGUNTA Si ja tinc concedit el Prepara i ho estic cobrant, m'afecta aquesta nova norma?
No, no l'afecta aquesta nova norma. Es respecta l'ajuda i les condicions anteriors per a qui ja la tingui aprovada o per qui va esgotar les seves prestacions fins al 15 d'agost i la sol·licita després, ja que hi ha un termini de 2 mesos per demanar l'ajut.

PREGUNTA Si ja he cobrat abans el Pla Prepara, puc tornar a sol·licitar ara?
El Pla Prepara només es pot rebre durant 6 mesos, un sol cop. Els que ja van cobrar abans el Pla Prepara no podrien sol·licitar de nou.

Ara bé, tot i haver sol·licitat anteriorment l'ajuda, CAL CONFIRMAR-HO al Servei Públic d'Ocupació i davant del dubte, fer la petició.


3-Resum de requisits amb la nova normativa del PLA PREPARA (RDL 23/2012)
CAL complir UNA d'aquestes dues condicions:

 1. O bé ser parat de llarga durada , inscrit com a demandant d'ocupació almenys dotze dels últims divuit mesos .
 2. O bé tenir responsabilitats familiars
I complir a més a més la resta de requisits:

 • Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació entre el 16 d'agost de 2012 i el 15 de febrer de 2013.
 • No tenir dret a prorrogar la prestació ni el subsidi, ni a beneficiar-se de cap altre ajut per desocupació.
 • No haver cobrat amb anterioritat cap prestació d'aquest tipus, com per exemple, el PRODI, l'anterior pla Prepara, la renda agrària, o la Renda Activa d'Inserció (RAI).
 • Tenir manca de rendes, de manera que no superin el 75% del salari mínim interprofessional (481 euros/mes), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries. Encara que el/la  sol·licitant no tingui rendes, si conviu amb els seus pares, cònjuge o fills menors de 26 anys o majors discapacitats, o menors acollits, caldrà sumar les rendes de tots i dividir entre el nombre de membres de la unitat familiar i que el resultat no superi els 481 euros mensuals per membre.
 • Sol·licitar l'ajut abans que transcorrin dos mesos des de l'esgotament de l'última prestació o ajuda per desocupació.
S'haurà signar un acord amb l'orientador/a laboral dels serveis públics d'ocupació, comprometent-se a participar en un Itinerari Personalitzat d'Inserció (IPI). L'orientador/a és qui valida la formació i assistència als cursos i l'enllaç entre l'administració i l'aturat.


4-Com sol·licitar el PREPARA
On presentar les sol·licituds: a l'oficina del SEPESOC que correspongui segons el domicili (en el cas de Lloret de Mar, l'oficina de Blanes). Si l'oficina té establert el sistema de cita prèvia, fer-ho per internet o per telèfon .

PREGUNTA Termini de presentació?
Hi ha un màxim de dos mesos que comencen a comptar a partir de la data en què s'esgota la prestació per desocupació. És important aquest termini, doncs si se supera, es perd el dret a l'ajuda. En la nova regulació s'exigeix ​​que durant aquests dos mesos el/la sol·licitant busqui activament ocupació durant el menys 30 dies.

PREGUNTA Obligacions de la persona beneficiària?
El beneficiari/ària d'aquest ajut es compromet a participar en un itinerari d'inserció rebent cursos i sessions de formació.
D'altra banda, és obligatori estar inscrit com a demandant/a d'ocupació, i per tant s'ha de complir totes les obligacions del "compromís d'activitat" (renovar la demanda, demanar autorització per sortides a l'estranger, comunicar noves rendes o si comença a treballar, assistir a les sessions de control, etc). L'incompliment de les obligacions dóna lloc a la pèrdua de l'ajuda des de la data en què no s'hagi complert l'obligació.

PREGUNTA La prestació econòmica, quant es cobra?
400 euros mensuals durant sis mesos, que es comencen a pagar al mes o dos mesos següents de l'inici en l'itinerari de formació. L'ajuda serà de 450 euros en aquells casos en què els beneficiaris tinguin al seu càrrec dos membres de la unitat familiar, a més de la seva cònjuge o parella de fet. Si el/la sol·licitant o els membres del seu familiar reben salaris o ajudes socials d'ajuntaments o comunitats autònomes, l'ajuda del Prepara es reduirà fins que la suma d'ambdues no superi els 481 euros.

PREGUNTA Quan es cobra el PREPARA?, quin dia del mes paguen?

Els pagaments d'aquest pla no tenen la mateixa regularitat que la resta de subsidis i prestacions per desocupació, ja que encara que el gestiona el SEPE, es tracta d'una subvenció, una ajuda extraordinària i no d'una prestació per desocupació. Els pagaments els controla la Delegació provincial o autonòmica d'Hisenda i no tenen retenció ni de IRPF ni de Seguretat Social, ja que els 6 mesos no cotitzen a efectes de la vida laboral. Durant l'últim any s'ha estat pagant el dia 20 del mes següent.

PREGUNTA Com si m'han aprovat aquest ajut?
"La persona titular de la Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal resoldrà sobre la concessió o denegació de l'ajut. La resolució es dictarà i notificarà en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de sol·licitud de l'ajut. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat aquesta resolució, es pot entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud presentada, i és aplicable a aquest procediment que estableix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre".

Malgrat el "silenci administratiu", quan es denega aquest ajut se sol enviar una carta al domicili sol·licitant, indicant les causes i els recursos possibles. En el Butlletí Oficial de la Província del sol·licitant es publiquen les ajudes aprovades i en alguns casos, les denegacions. Alguns usuaris/àries també han indicat que és possible saber si la sol·licitud del Prepara ha estat aprovada trucant al 901 11 99 99, telèfon d'informació del SEPE. A la pràctica, la manera de conèixer que t'han aprovat aquest ajut és que es rep la trucada per anar a una entrevista amb el tutor/a.

PREGUNTA Quant triguen a respondre a la sol·licitud?
De mitjana, uns 20 - 30 dies. A partir dels 40 dies sense notícies, contacta amb el Servei Públic d'Ocupació per si hi hagués alguna incidència. Per si cal presentar al·legacions és important que no es passi el termini de dos mesos des de l'esgotament de l'última prestació o subsidi anterior.
  
PREGUNTA El Prepara és incompatible amb els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social?
El Prepara és una subvenció i com a tal, es rebutgen les peticions de persones que tenen deutes amb Hisenda (multes, impostos, no fer la declaració, etc) i la Seguretat Social. El pagament d'aquest pla es realitza des del Ministeri, per la qual cosa prèviament es creuen les dades amb Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. Si vas a sol·licitar aquest ajut has d'intentar regularitzar la situació.PREGUNTA Cal declarar les ajudes del Pla Prepara en l'IRPF?
Consulta-ho en aquest enllaç: IRPF del Pla PREPARAFinalment aquí teniu uns CONSELLS per demanar aquesta ajuda:
1-Assegura't que et facin al SOC un Itinerari Personalitzat d'Inserció (IPI), abans de demanar-ho.
2-Si teniu deutes amb Hisenda o la Seguretat Social de petits imports o manca presentació de declaracions, etc... regularitza aquesta situació abans de demanar-ho.
3-IMPRESCINDIBLE continuar renovant la demanda d'ocupació (DARDO). Encara que estiguis fent cursos, existeix l'obligació de seguir inscrit com a demandant/a d'ocupació.Més informació sobre el PREPARA?
 1. BOE: Reial decret llei 23/2012, de 24 d'agost, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur.
 2. BOE: Reglament dedesenvolupament del RDL 23/2012
 3. Al Servei Públic d'Ocupació (SEPE, abans INEM), telèfon d'informació 901 11 99 99 en horari de matí els feiners.
 4. Al SOC (Servei d'Ocupacióde Catalunya) i les delegacions del SEPE
 5. En aquest enllaç oficial de www.sepe.es, on està publicada la normativa completa > Programade Requalificació Professional (PREPARA)
 6. L'anterior regulació del Prepara, per prestacions esgotades fins al 15 agost 2012 està disponible aquí> Pla Prepara fins 15 agost 2012

Finalment us recordem i recomanem que per resoldre qualsevol dubte, assegurar-vos de les condicions del Pla i/o actualitzacions/canvis que es puguin produir FEU LA CONSULTA DIRECTAMENT al SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ, que són els encarregats de la gestió.